جنگ...

جنگ كه تمام شد...

مردان سياست كه آرام گرفتند...

كودكان بي گناه كه در جنگ نمردند...

دريا كه طغيان نكرد...

آتش زمين كه خاموش شد...

اتوبوس ها كه از خواب بيدار شدند...

هواپيماها كه به مقصد رسيدند...

بگوييد تا بيدار شوم ...

قصد دارم بخوابم ... چشمانم را كه باز كردم،

صلح را لمس كنم.