مدیر توسعه نرم افزار صباایده | Director of Software Development @SabaIdea