رنج‌نامه‌‌ی پُرامید

تفکرات امیدوارانه بعد از چند شب پر رنج. مِن باب خودآگاهی و اهمیت آن.