کاش زودتر می رفتم!

کاش زودتر می رفتم!
علم روانشناسی مسیری طولانی طی کرده و دستاوردهای بزرگی برای پاسخ به سوا...