بنیان‌گذار مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران - دارنده مجوز و برگزار کننده رویداد تدکس دانشگاه تهران