یکی از حشره‌ها

" باگ خلقت انسان را زمانی كشف كردم كه كسی كه دوستم داشت را رها كردم و رفتم به جست و جوی كس ديگری تا دوستش داشته باشم و آنجا كه يافتمش و دوستم نداشت و رهايم كرد نشستم منتظر كسی كه بيايد و دوستم داشته باشد. اين است روابط چرخ دنده اي ما و ايرادش اين است که در صورت قطع شدن چرخش، تازه به آنی كه بايد باشد تبديل ميشود ولی كو تا قطع چرخه! "

زندگی پروانه
زندگی پروانه