هوای کسب و کارتان را داشته باشید!

هوای کسب و کارتان را داشته باشید!
کتاب کشش (Traction) که توسط ویکمن در فضای  کارآفرینی نوشته شده ، دارای...