هم‌بنیانگذار و مدیرعامل واکاویک http://vakavic.com