شانزده تا نکته که ای کاش تو مدرسه بهمون یاد داده بودن!!!

شانزده تا نکته که ای کاش تو مدرسه بهمون یاد داده بودن!!!
۱- قانون ۸۰/۲۰ : ۸۰ درصد ارزشی که بدست میاری، نتیجه ی ۲۰ درصد از تلاشی...