این روزها که می گذرد...

این روزها که می گذرد روز های با ارزش جوانی است ،روز های با ارزش عمری که هرگز باز نمی گردد و تکرار نمی شود...

نمیدانم دلم میخواهد این روزها سریع تر بگذرد یا آرام تر ! ولی خوب میدانم میخواهم همه چیز به خوبی به پایان برسد با موفقیت و شادی و دل خوش...

این روز ها مثل همیشه و با سرعت روزهای قبل می گذرد اما من هر روز بیشتر از روز قبل دچار اضطراب و نگرانی می شوم...

نمیدانم خدا برایم چه چیزی مقدر کرده البته خودم هم بیکار ننشسته ام تلاش می کنم ولی خوش به حال خدا که میداند چه می شود!

کاش همه چیز خوب و عالی تمام شود درست همانی بشود که من میخواهم...