اگر می خواهی بدانی مذکر ام یا مونث باید بگویم فکر کن مطالب یک DID را می خوانی...