کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات و علاقه مند به کتاب،فیلم و نویسندگی