در اولین جلسه خوانش داستان امیلیا چه گذشت؟

در اولین جلسه خوانش داستان امیلیا چه گذشت؟
در چهارمین جلسه ایکه با بچه های خوب دبستان داشتم ، برای اولین بار شروع...