چقدر افسوس میخورم

این روزها چقدر افسوس میخورم وقتی میبینم

بهترین لحظات عمرم به کار و تنهایی گذشت.

و چه بسیار دریغ و آه و حسرت دارم، وقتی که آگاهم باقی آن هم، به همین شکل در حال سپری شدن است.

من تقدیر و سرنوشتم را به آینده سپردم.