پریا ایزدپناه هستم برنامه نویس مینفریم. با کوبول کار می‏ کنم و البته زنده هستم.