عقل گفت: با زنجیریان من به زبان عشق

عقل گفت: با زنجیریان من به زبان عشق و مدارا سخن گو!
عشق گفت: درندگانت این زبان نمی‌فهمند. با ایشان به زبان ایشان سخن می‌گویم.

از کتاب لامکان | حلمی، به نشانی Delbarg.ir/helmi/lamakan
وبسایت فرهنگی و هنری دلبرگ delbarg.ir

Antonin Dvorak: A Hero's Song - symphonic poem op. 111 in aparat