آه اسفندیار مغموم تو را آن به که چشم فرو پوشیده باشی!