برای نوشتن از مسیری که طی می‌کنم برای فرزندی که مسیرش را طی می‌کند