باید

کمتر زمانی است که کاری را به خاطر میزان اهمیت و ارزش آن انجام دهیم.

تعداد بی‌شماری از این باید های ارزشمند در زندگی هرکدام از ما وجود دارد. اما با اینکه از اهمیت آن‌ها باخبریم، کمتر پیش‌ می‌آید به سمتشان قدم برداریم.

ما تنها زمانی از منطقه امن خود خارج می‌شویم که احساس کنیم عقب افتاده‌ایم و یا اجباری در کار باشد.

ما به راحتی با چیزهای جدید و دستاوردهای کوتاه مدت حواسمان پرت می‌شود.

برای اینکه مطمئن شوید کاری که در حال انجامش هستید واقعا کار درست است، باید احساسش کنید. همین حالا. به جای اینکه اجباری در کار باشد.