یاغشیلیغا یامانلیق

قادیم زامانلاردا بیرچوپانینگ چولیغی، چوپان باشی دان روخصات دیلاب اویلرینه گیدمک ایسله یار.چوپان باشی روخصات بریب ،باسیم راق اویرله وردیب ،چوپانجیغی یولا سالیار. یاش چوپان یاچوپانجیق ،انه سینی گورجگینه بگه نیب تایاقینی الینه آلیب اویناقلاب اویلرینه قارشی اوغرایار.یاش اوغلان،هرگورن گولینی ایسغاب،هرموی موجگی قاوالاب بارشینا،بیردنده گورسه،بیرچوقورینگ ایچینده بیرکیچیجگ صاندیق بار.تایاقی بیلن قاقمالایار.بیردنده صاندیجاقدان بیرسس گلیار:کمک ادینگ،کمک ادینگ،منی شوصاندیقدان چیقارینگ، چوپانحیق،ایلکی دن قورقیار.سونگ صاندیقینگ ایچینده نامه کا دیب صاندیقینگ قولپونی آچیار.آچانی شودور،بیردن بیرهایباتلی آت ییلان ویش ادیب دیلینی چیقاریب،چوپانینگ داشینا چولانیار."ها ها ها،بیرییل باری زات ایه ماق،سنی دیریجه یوداسیم گلیار."چوپانجیق آق گوک بولیب،"ای دوغان،من سنی صاندیق دان چیقاردیم،یاغشیلیق اتدیم،هی ده یاغشی لیغا یامانلیق بولارمی؟اوندا ییلان:ای آدامزاد،یا غشی لیغا یامانلیغی ،سیزآداملاربیزحایوان لارا اورتدینگیز.چوپانجیق قورقیب قیسغانیب دییار:یوق یوق یوق،بیز آداملار آراسیندا یاخشیلیغا یامانلیق یوق. اوندا ییلان بار کانده بار دیار .ییلان بیلن چوپانجیغینگ گوررونگی اوزاغا چکیار.آخیر قارار اتیارلر یولا چیقسین لار و اوچ حایوان اونگلریندن گلنده،سوراسین لار،اگرییلانینگ آیدیانی دوغری بولسا،ییلان اوغلانی ایسین،یوغسادا اونی گوبرسین.گیدیبریارلر......اولریندن بیر سوری قویون چیقیار.چوپانجیق قویونلارینگ بیرینی چاغیریب، سورایار: ای قویون، من شو ییلانی صاندیق دان چیقاردیم، آزاد اتدیم. ایندی منی ایجک بولیار،من سانگا یاغشی لیق اتدیم،دیه مده،مانگا دیار:یاغشی لیغا یامانلیغی سیز اینسانلار بیزه اورتدینگیز.سن نامه دیارسینگ؟اوندا قویون،دوغری دیر آیدیانی،بیز قویونلار بیرعومور سیزه سوید بریاریس یونگ بریاریس،بیزینگ گوزاونگومیزده قوزی لاریمیزی داماغینی چالیب چیشه دوزیانگیز،آخیردا آی بو قویون قاررابدیر قاصابا تابشیرمالی دیب،بیز پاخیری قوربان اتیانگیز.چوپانجیق آی بولمادی دییب یوری گیدیلی دیار.اولریندن بیر قارری سیغیر چیقیار.شو سوراغی سیغیرداندا اتیارلر.اوندا سیغیر:دوغری آیدیار.سیز آداملار بیر عومور بیزینگ سویدیمیزی ایچیارسینگیز،ارکک تانالاریمیزی داماغینی چالیب اییارسینگیز.آخیردا،آی بوسیغیر قاررابدیر دیب،قاصابا تابشیریانگیز.ییلان ییلغیریب،چوپانجیغا سر اتیار.گوردینگمی دیار.چوپانجیق یوری حاضیر اوچینجی دنده سورایلی دیار. چوپانجیق حایوانلاردان تاماسینی اوزیب،بیر خوزآغاجا یوزلنیار:ای قوجا خوزآغاچ،من شو ییلانی صاندیق دان آزاد اتدیم،بو منی ایجک بولیار،مانگا یاغشیلیغا یامانلیغی سیز آداملار اورتدینگیز دیار.سن نامه دیارسینگ؟ اوندا خوزآغاچ:دوغری آیدیار.من بیر عومور سیز اینسانلارا میوه بردیم،آریب یاداب گلنگیزده منگ کوله گامده دینج آلدینگیز. ایندی گورینگ،آرادا اشیتدیم آتا اوغول منگ کوله گامده گوررنگ اتیاردیلر:آی بو آغاچدا قاررابدیر،مونی پالتا بیلن چاپمالی،قیشیمیزا اودین آ بولار.ییلان چوپانجیقا سر ادیب،آی هاو ایندی نامه دیارسینگ؟ اوندا چوپانجیق مانگا ینه بیر پورصات برایسانگ؟ ییلان،آی بولیادا یوری گیدیلی یونه سونگقی پورصاتینگ بولسین.شول بارشیلارینا اولریندن بیرتیلکی چیقیار.چوپانجیق یولینی ساوجاق بولیار.آخیر ناچه گزک اونی قاوالاب ،ایتلرینی کوشگوریب هورلابدی.تیلکی اما ییلان بیلن چوپان بیله گزیب یورانی گنگ گوریب قورقاراقا داشراقدان سورایار:آی هاو ناحیللی؟نیرا باریانگیز،نادیب یورانگیز؟ییلان گل باری قورقما دیار.سندن بیر سوراغمیز بار.تیلکی:آی یوقا شوتادان آیدیبرینگ اشیدیان.اوندا ییلان دیار:شوجاغاز آدام منی صاندیق دان چیقاردی.منده اونی ایجک بولیارین.یاغشیلیغا یامانلیغی سیز اینسانلار بیزه اورتدینگیز دیارین.سن نامه دیانگ؟تیلکی ییلانا بیر باقیار چوپانجیغا بیر باقیار.آخیر دیار:آی گیدسنانگیز،منی آلداب بیدیب شیدیب ایجک بولیانگیز.چوپاندا ییلاندا دیارلر،یوق بیز دوغریسینی آیدیاریس.اوندا تیلکی دیار،یالانلیغی شوندان بللی هی ده شولاریاناق ییلان شوجاغاز صاندیغا سیغجاق می؟ اولانگ ایکیسی شیله آنت ایچسه لرده تیلکی گوزیم بیلن گورمسم اینانمایان دیار.آخیر ییلان،اینانماسانگ گل گور دیب صاندیغینگ ایچینه گیریار. گیره نی شودور،تیلکی قیغیریار:یاب قاپیسینی.چوپانجیق دررو قاپینی یاپیاردا قولپونی دا ووریار.ییلان هی وورونیار اما چیقیب بیلمه یار.چوپانجیق تیلکا باقیب،تانگری یالقاسین دیار. تیلکی بیله یالقاسین دیب، یونه منگ یاغشیلیغما یامان لیق ادایما دیب قاچیب گیدیار.ا.گرگانی 2/8/1390سه شنبه 22 آذر 1390یاغشیلیغا یامانلیق

قادیم زامانلاردا بیرچوپانینگ چولیغی، چوپان باشی دان روخصات دیلاب اویلرینه گیدمک ایسله یار.چوپان باشی روخصات بریب ،باسیم راق اویرله وردیب ،چوپانجیغی یولا سالیار. یاش چوپان یاچوپانجیق ،انه سینی گورجگینه بگه نیب تایاقینی الینه آلیب اویناقلاب اویلرینه قارشی اوغرایار.

یاش اوغلان،هرگورن گولینی ایسغاب،هرموی موجگی قاوالاب بارشینا،بیردنده گورسه،بیرچوقورینگ ایچینده بیرکیچیجگ صاندیق بار.تایاقی بیلن قاقمالایار.بیردنده صاندیجاقدان بیرسس گلیار:کمک ادینگ،کمک ادینگ،منی شوصاندیقدان چیقارینگ، چوپانحیق،ایلکی دن قورقیار.سونگ صاندیقینگ ایچینده نامه کا دیب صاندیقینگ قولپونی آچیار.آچانی شودور،بیردن بیرهایباتلی آت ییلان ویش ادیب دیلینی چیقاریب،چوپانینگ داشینا چولانیار."ها ها ها،بیرییل باری زات ایه ماق،سنی دیریجه یوداسیم گلیار."

چوپانجیق آق گوک بولیب،"ای دوغان،من سنی صاندیق دان چیقاردیم،یاغشیلیق اتدیم،هی ده یاغشی لیغا یامانلیق بولارمی؟

اوندا ییلان:ای آدامزاد،یا غشی لیغا یامانلیغی ،سیزآداملاربیزحایوان لارا اورتدینگیز.

چوپانجیق قورقیب قیسغانیب دییار:یوق یوق یوق،بیز آداملار آراسیندا یاخشیلیغا یامانلیق یوق. اوندا ییلان بار کانده بار دیار .

ییلان بیلن چوپانجیغینگ گوررونگی اوزاغا چکیار.آخیر قارار اتیارلر یولا چیقسین لار و اوچ حایوان اونگلریندن گلنده،سوراسین لار،اگرییلانینگ آیدیانی دوغری بولسا،ییلان اوغلانی ایسین،یوغسادا اونی گوبرسین.

گیدیبریارلر......اولریندن بیر سوری قویون چیقیار.چوپانجیق قویونلارینگ بیرینی چاغیریب، سورایار: ای قویون، من شو ییلانی صاندیق دان چیقاردیم، آزاد اتدیم. ایندی منی ایجک بولیار،من سانگا یاغشی لیق اتدیم،دیه مده،مانگا دیار:یاغشی لیغا یامانلیغی سیز اینسانلار بیزه اورتدینگیز.سن نامه دیارسینگ؟اوندا قویون،دوغری دیر آیدیانی،بیز قویونلار بیرعومور سیزه سوید بریاریس یونگ بریاریس،بیزینگ گوزاونگومیزده قوزی لاریمیزی داماغینی چالیب چیشه دوزیانگیز،آخیردا آی بو قویون قاررابدیر قاصابا تابشیرمالی دیب،بیز پاخیری قوربان اتیانگیز.

چوپانجیق آی بولمادی دییب یوری گیدیلی دیار.اولریندن بیر قارری سیغیر چیقیار.شو سوراغی سیغیرداندا اتیارلر.اوندا سیغیر:دوغری آیدیار.سیز آداملار بیر عومور بیزینگ سویدیمیزی ایچیارسینگیز،ارکک تانالاریمیزی داماغینی چالیب اییارسینگیز.آخیردا،آی بوسیغیر قاررابدیر دیب،قاصابا تابشیریانگیز.

ییلان ییلغیریب،چوپانجیغا سر اتیار.گوردینگمی دیار.چوپانجیق یوری حاضیر اوچینجی دنده سورایلی دیار. چوپانجیق حایوانلاردان تاماسینی اوزیب،بیر خوزآغاجا یوزلنیار:ای قوجا خوزآغاچ،من شو ییلانی صاندیق دان آزاد اتدیم،بو منی ایجک بولیار،مانگا یاغشیلیغا یامانلیغی سیز آداملار اورتدینگیز دیار.سن نامه دیارسینگ؟ اوندا خوزآغاچ:دوغری آیدیار.من بیر عومور سیز اینسانلارا میوه بردیم،آریب یاداب گلنگیزده منگ کوله گامده دینج آلدینگیز. ایندی گورینگ،آرادا اشیتدیم آتا اوغول منگ کوله گامده گوررنگ اتیاردیلر:آی بو آغاچدا قاررابدیر،مونی پالتا بیلن چاپمالی،قیشیمیزا اودین آ بولار.

ییلان چوپانجیقا سر ادیب،آی هاو ایندی نامه دیارسینگ؟ اوندا چوپانجیق مانگا ینه بیر پورصات برایسانگ؟ ییلان،آی بولیادا یوری گیدیلی یونه سونگقی پورصاتینگ بولسین.

شول بارشیلارینا اولریندن بیرتیلکی چیقیار.چوپانجیق یولینی ساوجاق بولیار.آخیر ناچه گزک اونی قاوالاب ،ایتلرینی کوشگوریب هورلابدی.تیلکی اما ییلان بیلن چوپان بیله گزیب یورانی گنگ گوریب قورقاراقا داشراقدان سورایار:آی هاو ناحیللی؟نیرا باریانگیز،نادیب یورانگیز؟ییلان گل باری قورقما دیار.سندن بیر سوراغمیز بار.تیلکی:آی یوقا شوتادان آیدیبرینگ اشیدیان.اوندا ییلان دیار:شوجاغاز آدام منی صاندیق دان چیقاردی.منده اونی ایجک بولیارین.یاغشیلیغا یامانلیغی سیز اینسانلار بیزه اورتدینگیز دیارین.سن نامه دیانگ؟تیلکی ییلانا بیر باقیار چوپانجیغا بیر باقیار.آخیر دیار:آی گیدسنانگیز،منی آلداب بیدیب شیدیب ایجک بولیانگیز.چوپاندا ییلاندا دیارلر،یوق بیز دوغریسینی آیدیاریس.اوندا تیلکی دیار،یالانلیغی شوندان بللی هی ده شولاریاناق ییلان شوجاغاز صاندیغا سیغجاق می؟ اولانگ ایکیسی شیله آنت ایچسه لرده تیلکی گوزیم بیلن گورمسم اینانمایان دیار.آخیر ییلان،اینانماسانگ گل گور دیب صاندیغینگ ایچینه گیریار. گیره نی شودور،تیلکی قیغیریار:یاب قاپیسینی.چوپانجیق دررو قاپینی یاپیاردا قولپونی دا ووریار.ییلان هی وورونیار اما چیقیب بیلمه یار.چوپانجیق تیلکا باقیب،تانگری یالقاسین دیار. تیلکی بیله یالقاسین دیب، یونه منگ یاغشیلیغما یامان لیق ادایما دیب قاچیب گیدیار.

ا.گرگانی 2/8/1390


سه شنبه 22 آذر 1390