یوُلاغچی

قادیم زامانلاردا بیر یوُلاغچی بیر یردن گچیپ باریارقا باشغا بیر آداما ساتاشیار. سالومألیک، وألیک، دیییشیپ حال اوحال سوُراشیارلار. : دایی نیرأ باریانگ؟، دییار.- شوُل گؤروٌنیأن اوُبا باریان.- آی اوُندا من هم سانگا یوُلداش بوُلایئن، من بو یوُلا نأبلد.- بوُلار ـ بوُلار، دیییپ اوُل آدام غایتارغی بریار. بیر نِمه یوُل یؤرأنلریندن سوُنگ، یوُلاغچی: دایی یوُلی کِسسنه، دییأر.اوُل آدام گؤزوٌنینگ غئتاغی بیلن باقدی ـ دا: هی ده، یوُلی کِسِرله می، نأمه دییأنگ سن؟ یوُلاغچی سِسین چئقارمانی گیدیبریأر. ینه بیر نِمه یوُل یؤرأنلریندن سوُنگ، گؤرسه لر ایکی تایحان اؤکوٌز بیلن یر سوٌروٌپ یؤرلر. "های! الله قووات آرمانگ"دییأرلر. دِنگلریندن گِچندن سوُنگ، یوُلاغچی: شولار، اکیپ سوُنگرا اییأرلرمی، یا اؤنگوٌندن اییپ سوُنگ اِکیأرلرمی؟ دیییپ سوُرایار. اول آدام: هی ده اِکمه دیک زادئنگی ایییپ بوُلجاقمی، نأمه دییأنگ سن؟ دییأر.ینه یوُلاغچی سِسین چئقارمان گیدیبریار. اوُبا یتیپ باریارقالار، گؤرسه لر بیر اؤلینی جایلاماغا آلئپ باریارلار. ینه یوُلاغچی: شو آلئنئپ بارئلیان آدام، اؤلوٌمی یا دیریمی؟ دیییپ سوُرایار. اوُل آدام ینه ده غئیاـ غئیا باقئپ: ای! جان دُوغان اؤلِنسنگ آلئپ باریارلاردا، هی ده دیرینی گؤموٌپ بوُلارمی؟ دییأر.یوُلاغچی ینه ده سِسین چئقارمان گیدیبریار. اوُبا گیرنلرینده اوُل آدام چالاراغاـ دا، «اؤیه گیدِیلی» دییأر. یوُلاغچی بوُلسا «بیر چای ایچأیسگأ یامان یوُقجاق دأل» دیییپ اوُنگ ائزئنا دوٌشوٌپ اوغرایار. اوُل آدام ایچیندن عاجاپ «توُرا دوٌشأدیم ـ اوُو، بو سامسئغی نأهیلی باشئمدان ساوارقام» دیییپ آیدانئنا اؤکوٌنیأر. نألأچ اؤیوٌنه التیأر. «بار گیریبر» دیییپ، بیر اوُتاغئنگ غاپئسئنی آچیار. سوُنگرادا اوُنی أسگِرمأنی سئغئر یاتاغا گیریپ اوُنی ـ مونی اِدن بوُلیار. امما اؤیده بیر غئزی بارمئش. اوُل مئهمان گله نینی گؤروٌپ، هایدا ـ های چای داماق تاییارلئق گؤریأر. واقت گچیأر، هنیز دأده سی مئهمانئنگ یانئندا اوُتورمانی شوُل داشاردا گوٌیمه نیپ یؤر. آخئر دأده سینینگ یانئنا بارئپ: «دأده نأدیپ یؤنگ مئهمانی یکه غوُیماق ادبسیزلیک بوُلار.گلن مئهمانا حوُرمات غوُیمالی، یانئندا اوُتورمالی دیر» دییأر. اوُندا دأده سی: آی غئزئم یوُلدا ساتاشایدی. بیلمه یأن دألیمی، سامسئقمی. نأدیپ باشئمدان ساوجاغئمی بیلمه دیم، دییأر.نأمه اوٌچین بِی دییأنگ دأده؟ دیییپ، غئز سوُرایار. دأده سی: «ایلکی باشدان ساتاشامئزدا مانگا یوُلی کِس دیدی». اوُندا غئزی: «آی دأده! یوُلی کِس دییأنی، گوٌرروٌنگ بِر، واقت گچه نینی بیلمأن غالارئس، یوُل کسیلن یالی بوُلار دیدیگی دیر». دأده سی: «ایکی آدام یر سوٌروٌپ، بوغدای اکیپ یؤردی. مندن، شولار اِکیپ سوُنگرا اییأرلرمی یاـ دا اؤنگوٌندن ایییپ سوُنگرا اِکیأرلرمی؟» دیییپ سوُرادی. اوندا غئزی: «اوُنگ دییأنی شوُلار اؤز یاغدایلاری بیلن اِکیپ سوُنگرا اییأرلرمی یاـ دا بِرگأ، گؤرگأ گیریپ اِکیأرلر می، دیدیگی دیر.»-آی غئزئم! سنده قاراز دوُغئرلادا. مونگا نأمه دییأنگ، یوُلدا گؤرسِک بیر جنازا آلئپ باریارلار.مندن، «شو آلئنئپ بارئلیان آدام اؤلیمی یا دیریمی؟» دیییپ، سوُرادی، من هم ، « هی ده دیرینی گؤمِرلرمی، اؤلِنسِنگ آلئنئپ بارئلیار»، دیدیم. غئزئم ایندی آیئد، شو آدام ساغمی؟- واخ دأده! دوٌشوٌنمأنسینگ، اوُنگ آیدیانی، شوُل اؤلِن آدامدان یاغشی آد، یاغشی اوُغول، غئز غالدئمی یاـ دا غالمادئمی؟ غالان بوُلسا، شوُل آدام دیری، یوُغسا چئندان اؤلوٌپ دیر، دیدیگی دیر.بو گپلر غوتاراندان سوُنگ، غئزئنگ دأده سی پیکیره گیدیأر. غئزئنئنگ عاقئللی دئغئنی هم بیلیأردی. «وه، شیله بیله من یالنگئشان مئقام» دییأر. غئزی: «دأده غاتی یالنگئشئپسئنگ، مئهمانئنگ یانئنا بار، گرک زادئنگداغی بوُلایماسئن، یانئندا اوُتور.» اوُل آدام بو گزک مئهمانئنگ یانئنا بارئپ، یانگادان حال ـ اوحال ادیپ، حوُرمات سئلاغئنی آرتدیریار. ساچاق یازئپ، چای داماق بریپ، گِپله سه ادبلیجه جوُغاپ بریپ، اؤنکی اده نینی یوجاق بوُلیار. مئهمان، بیر زادئنگ اوٌیدگأنینی آنگیار. اوُندا سوُرایار: «دایی نأمه بوُلدی، یؤروٌشینگ، بوُلوشئنگ اوٌیتگه دی ده؟» اوندا اول آدام:- آی، سنینگ یوُلداقی آیدان زادلانگا دوٌشوٌنمأندیم، ایندی دوٌشوٌندیم. مئهمان بوُلسا:- نأهیلی دوٌشوٌندینگ؟- غئزئم دوٌشوٌندیردی، دیار. مئهمان:- شو عاقئللی ـ باشلی غئزی گؤروٌپ بوُلمازمی، دییأر. اوُل آدام غئزئنی چاغئریار، غئزی غاپئنگ آنگئرسئندان: «دأده نأمه گرک»، دییأر. اوُندا: «گِل شو ساچاغی یئغنا»، دییأر. غئزی اوتانجئراپ گیریپ سالام بریأر. مئهماندا سالامئنا جوُغاپ بریپ، بیشیرِن طاغامئندان قادئردانلئق بیلدیریأر. گؤرسه بیر گؤرمه گِی، بوُی سیراتی یترلیک، آوادانجا غئزمئشئن.غئز اؤیدن چئقاندا، مئهمان، اؤی ایه سینه یوٌزله نیپ: «منینگده بیر ادبلی، ادرمن اوُغلوم بار شوُنگا غئز گؤزلأپ یؤروٌن، بیز غارئنداش بوُلساق نأهیلی؟ اؤی ایه سی: «اوُنی غئزئم بیلن ماصلاحاتلاشمالی بوُلیارئن»، دییأر.گپینگ غئسغاسی، آخئر، غئزدا راضی بوُلوپ، دورموشا چئقدئلار. اولی توُی توتدولار.........سِبأپ بیلن، منده شوُل اوُبادان گچیپ بارشئما. شاغالانگ ـ شوغالانگ سِس اشیدیپ، بارسام گؤرسم لانگنگئرا چالئپ، شادلئق ادیپ دورلار. «آی گلیبر ـ گلیبر»، دیدیلر. توُیلارئنی غوتلاپ، جان ساغلئقدا و آغزی بیرلیکده اوزاق یاشاماقلارئنی آرزوو اتدیم. سوُنگ غازانلاری دوٌشوٌردیلر. مِجیمه لرده چِکدیرمأنی دوُلدورئپ، مئهمانلانگ اؤنگوٌنده غوُیدولار. منده غارنئمی دوُیورئپ، دعا اتدیم. خوُشلاشئپ گلیأرکأم، غازانلانگ بیریندن بیر اتیلجه سوٌنک آلئپ، صحرانگ اوُقوجئلارئنئنگ بیری دن بیری کؤک دوٌشِر، برِرین دیییپ، گلیأرکأم بیر گوٌجوٌجِک الیمدن آلئپ غاچدی.چهارشنبه 26 فروردين 1394یوُلاغچی

قادیم زامانلاردا بیر یوُلاغچی بیر یردن گچیپ باریارقا باشغا بیر آداما ساتاشیار. سالومألیک، وألیک، دیییشیپ حال اوحال سوُراشیارلار. : دایی نیرأ باریانگ؟، دییار.

- شوُل گؤروٌنیأن اوُبا باریان.

- آی اوُندا من هم سانگا یوُلداش بوُلایئن، من بو یوُلا نأبلد.

- بوُلار ـ بوُلار، دیییپ اوُل آدام غایتارغی بریار. بیر نِمه یوُل یؤرأنلریندن سوُنگ، یوُلاغچی: دایی یوُلی کِسسنه، دییأر.

اوُل آدام گؤزوٌنینگ غئتاغی بیلن باقدی ـ دا: هی ده، یوُلی کِسِرله می، نأمه دییأنگ سن؟ یوُلاغچی سِسین چئقارمانی گیدیبریأر. ینه بیر نِمه یوُل یؤرأنلریندن سوُنگ، گؤرسه لر ایکی تایحان اؤکوٌز بیلن یر سوٌروٌپ یؤرلر. "های! الله قووات آرمانگ"دییأرلر. دِنگلریندن گِچندن سوُنگ، یوُلاغچی: شولار، اکیپ سوُنگرا اییأرلرمی، یا اؤنگوٌندن اییپ سوُنگ اِکیأرلرمی؟ دیییپ سوُرایار. اول آدام: هی ده اِکمه دیک زادئنگی ایییپ بوُلجاقمی، نأمه دییأنگ سن؟ دییأر.

ینه یوُلاغچی سِسین چئقارمان گیدیبریار. اوُبا یتیپ باریارقالار، گؤرسه لر بیر اؤلینی جایلاماغا آلئپ باریارلار. ینه یوُلاغچی: شو آلئنئپ بارئلیان آدام، اؤلوٌمی یا دیریمی؟ دیییپ سوُرایار. اوُل آدام ینه ده غئیاـ غئیا باقئپ: ای! جان دُوغان اؤلِنسنگ آلئپ باریارلاردا، هی ده دیرینی گؤموٌپ بوُلارمی؟ دییأر.

یوُلاغچی ینه ده سِسین چئقارمان گیدیبریار. اوُبا گیرنلرینده اوُل آدام چالاراغاـ دا، «اؤیه گیدِیلی» دییأر. یوُلاغچی بوُلسا «بیر چای ایچأیسگأ یامان یوُقجاق دأل» دیییپ اوُنگ ائزئنا دوٌشوٌپ اوغرایار. اوُل آدام ایچیندن عاجاپ «توُرا دوٌشأدیم ـ اوُو، بو سامسئغی نأهیلی باشئمدان ساوارقام» دیییپ آیدانئنا اؤکوٌنیأر. نألأچ اؤیوٌنه التیأر. «بار گیریبر» دیییپ، بیر اوُتاغئنگ غاپئسئنی آچیار. سوُنگرادا اوُنی أسگِرمأنی سئغئر یاتاغا گیریپ اوُنی ـ مونی اِدن بوُلیار. امما اؤیده بیر غئزی بارمئش. اوُل مئهمان گله نینی گؤروٌپ، هایدا ـ های چای داماق تاییارلئق گؤریأر. واقت گچیأر، هنیز دأده سی مئهمانئنگ یانئندا اوُتورمانی شوُل داشاردا گوٌیمه نیپ یؤر. آخئر دأده سینینگ یانئنا بارئپ: «دأده نأدیپ یؤنگ مئهمانی یکه غوُیماق ادبسیزلیک بوُلار.گلن مئهمانا حوُرمات غوُیمالی، یانئندا اوُتورمالی دیر» دییأر. اوُندا دأده سی: آی غئزئم یوُلدا ساتاشایدی. بیلمه یأن دألیمی، سامسئقمی. نأدیپ باشئمدان ساوجاغئمی بیلمه دیم، دییأر.

نأمه اوٌچین بِی دییأنگ دأده؟ دیییپ، غئز سوُرایار. دأده سی: «ایلکی باشدان ساتاشامئزدا مانگا یوُلی کِس دیدی». اوُندا غئزی: «آی دأده! یوُلی کِس دییأنی، گوٌرروٌنگ بِر، واقت گچه نینی بیلمأن غالارئس، یوُل کسیلن یالی بوُلار دیدیگی دیر». دأده سی: «ایکی آدام یر سوٌروٌپ، بوغدای اکیپ یؤردی. مندن، شولار اِکیپ سوُنگرا اییأرلرمی یاـ دا اؤنگوٌندن ایییپ سوُنگرا اِکیأرلرمی؟» دیییپ سوُرادی. اوندا غئزی: «اوُنگ دییأنی شوُلار اؤز یاغدایلاری بیلن اِکیپ سوُنگرا اییأرلرمی یاـ دا بِرگأ، گؤرگأ گیریپ اِکیأرلر می، دیدیگی دیر.»

-آی غئزئم! سنده قاراز دوُغئرلادا. مونگا نأمه دییأنگ، یوُلدا گؤرسِک بیر جنازا آلئپ باریارلار.مندن، «شو آلئنئپ بارئلیان آدام اؤلیمی یا دیریمی؟» دیییپ، سوُرادی، من هم ، « هی ده دیرینی گؤمِرلرمی، اؤلِنسِنگ آلئنئپ بارئلیار»، دیدیم. غئزئم ایندی آیئد، شو آدام ساغمی؟

- واخ دأده! دوٌشوٌنمأنسینگ، اوُنگ آیدیانی، شوُل اؤلِن آدامدان یاغشی آد، یاغشی اوُغول، غئز غالدئمی یاـ دا غالمادئمی؟ غالان بوُلسا، شوُل آدام دیری، یوُغسا چئندان اؤلوٌپ دیر، دیدیگی دیر.

بو گپلر غوتاراندان سوُنگ، غئزئنگ دأده سی پیکیره گیدیأر. غئزئنئنگ عاقئللی دئغئنی هم بیلیأردی. «وه، شیله بیله من یالنگئشان مئقام» دییأر. غئزی: «دأده غاتی یالنگئشئپسئنگ، مئهمانئنگ یانئنا بار، گرک زادئنگداغی بوُلایماسئن، یانئندا اوُتور.» اوُل آدام بو گزک مئهمانئنگ یانئنا بارئپ، یانگادان حال ـ اوحال ادیپ، حوُرمات سئلاغئنی آرتدیریار. ساچاق یازئپ، چای داماق بریپ، گِپله سه ادبلیجه جوُغاپ بریپ، اؤنکی اده نینی یوجاق بوُلیار. مئهمان، بیر زادئنگ اوٌیدگأنینی آنگیار. اوُندا سوُرایار: «دایی نأمه بوُلدی، یؤروٌشینگ، بوُلوشئنگ اوٌیتگه دی ده؟» اوندا اول آدام:

- آی، سنینگ یوُلداقی آیدان زادلانگا دوٌشوٌنمأندیم، ایندی دوٌشوٌندیم. مئهمان بوُلسا:

- نأهیلی دوٌشوٌندینگ؟

- غئزئم دوٌشوٌندیردی، دیار. مئهمان:

- شو عاقئللی ـ باشلی غئزی گؤروٌپ بوُلمازمی، دییأر. اوُل آدام غئزئنی چاغئریار، غئزی غاپئنگ آنگئرسئندان: «دأده نأمه گرک»، دییأر. اوُندا: «گِل شو ساچاغی یئغنا»، دییأر. غئزی اوتانجئراپ گیریپ سالام بریأر. مئهماندا سالامئنا جوُغاپ بریپ، بیشیرِن طاغامئندان قادئردانلئق بیلدیریأر. گؤرسه بیر گؤرمه گِی، بوُی سیراتی یترلیک، آوادانجا غئزمئشئن.

غئز اؤیدن چئقاندا، مئهمان، اؤی ایه سینه یوٌزله نیپ: «منینگده بیر ادبلی، ادرمن اوُغلوم بار شوُنگا غئز گؤزلأپ یؤروٌن، بیز غارئنداش بوُلساق نأهیلی؟ اؤی ایه سی: «اوُنی غئزئم بیلن ماصلاحاتلاشمالی بوُلیارئن»، دییأر.

گپینگ غئسغاسی، آخئر، غئزدا راضی بوُلوپ، دورموشا چئقدئلار. اولی توُی توتدولار.

........

سِبأپ بیلن، منده شوُل اوُبادان گچیپ بارشئما. شاغالانگ ـ شوغالانگ سِس اشیدیپ، بارسام گؤرسم لانگنگئرا چالئپ، شادلئق ادیپ دورلار. «آی گلیبر ـ گلیبر»، دیدیلر. توُیلارئنی غوتلاپ، جان ساغلئقدا و آغزی بیرلیکده اوزاق یاشاماقلارئنی آرزوو اتدیم. سوُنگ غازانلاری دوٌشوٌردیلر. مِجیمه لرده چِکدیرمأنی دوُلدورئپ، مئهمانلانگ اؤنگوٌنده غوُیدولار. منده غارنئمی دوُیورئپ، دعا اتدیم. خوُشلاشئپ گلیأرکأم، غازانلانگ بیریندن بیر اتیلجه سوٌنک آلئپ، صحرانگ اوُقوجئلارئنئنگ بیری دن بیری کؤک دوٌشِر، برِرین دیییپ، گلیأرکأم بیر گوٌجوٌجِک الیمدن آلئپ غاچدی.


چهارشنبه 26 فروردين 1394