علاقه مند به معماری مبتنی بر مایکروسرویس با رویکرد های مبتنی بر راهکارهای جاوایی