داستان ساختن محصولی که ساختنش را بلد نبودم

داستان ساختن محصولی که ساختنش را بلد نبودم
شکل گیری یک استارتاپ درون علی بابا