خط مرگ یا Dead Line

خط مرگ یا Dead Line
یکی از استرس زا ترین تجربه های کاری که داشتم تجربه Dead Line غیر اصول...