حسن تفرشی هستم و لقب های مهندس ٫ نویسنده / مخترع را یدک می کشم اما اسم خودم را به تنهایی بدون لقب دوست دارم و در اینجا سعی می کنم از زاویه متفاوتی به مباحث آی تی و غیره نگاه کنم