همیشگی..


وقتی زیاده از حد دوسش داشته باشی

و بیش از اندازه در دسترس باشی

به طرفت جسارت میدی!

جسارتِ نبودن..

جسارتِ کم بودن، نصفه و نیمه بودن..

جسارت مغرور بودن..جسارت هر حرفی رو زدن و

پشیمون نشدن..چون میدونه اونقد دوسش داری که

نری و تنهاش نذاری..

چون مطمئنه که هرجا بره و‌هزار بارم برگرده بازم

آغوشت بازه برای پذیرفتنش..

چون تو شدی مث یه چیز لوکس توزندگیش!

یه گوشه نشستی و با همه چیزش ساختی..

ناراحت میشه، هستی!

خوشحاله، هستی!

دور میشه ،هستی!

مغرور و ‌بیمعرفت میشه، بازم هستی!

وقتی تو هر شرایطی پشتش بهت گرمه،خب حق بده هرجور

دلش بخواد رفتار کنه!

وقتی هیچوقت نبودنتو ندیده

و بش فرصت دلتنگ شدن ندادی،

چون همیشه خودت دلتنگیتو‌ جار زدی،

حق بده بهش..!

برای اینکه نشکنی، یکم فاصله بگیر..

نه اینکه سرد بشی،

فقط یکم نباش..همین!