یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

من از اون آدم هایی هستم که اگر از من سوال بپرسی و من جوابش رو ندونم

به تو می گم نمی دونم..

اما شرط می بندم که من می دونم چطور جوابش رو پیدا کنم و جواب رو خواهم یافت.

ویل اسمیت، فیلم در جستجوی خوشبختی


I'm the type of person that if you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know.
But I bet you what, I know how to find the answer and I will find the answer.

Will Smith, The Pursuit of Happyness movie