مدیر آژانس محتوای شتابکو (تولید محتوا، استراتژی محتوا و مدیریت شبکه‌های اجتماعی)