سندرم کارآفرینی

سندرم کارآفرینی
در خودرو برنامه صبحگاهی آقای خیرخواه عزیز را در رادیو اقتصاد می شنیدم...