کلیه فعالیت هایی که در وب سایت مشترکین جم از جمله خریدو فروش و انواع استعلامات سیمکارت صورت میگیرد،تحت نظارت دفتر پیشخوان دولت است www.jamsimkart.com