کران‌مند بخشی از تلاش شرکت شزان برای ترویج و نشر علم و فناوری در رسانه است. رسالت ما در کران‌مند و شرکت شزان، کمک به جامعه برای ترسیم صحیح آینده پیش‌رو و مشارکت فعال در جهت محقق کردن آن است.