برای اینکه در کاری موفق شوید , ایمان خود را تقویت کنید .