چطور قدرتمند شویم؟ قوانین قدرت (3)

قانون 3 - نيات خود را پنهان سازيد . با هرگز آشكار نكردن نياتي كه در پس اعمالتان نهفته است،مردم را در بي تعادلي و تاريكي نگه داريد. اگر مردم سرنخي نداشته باشند كه چه در سر داريد، نمي توانند دفاعي تدارك ببينند. آنها را به قدر كافي در مسير غلط هدايت و در دود كافي احاطه كنيد. هنگامي كه به نيات شما پي ببرند، ديگر خيلي دير است
کتاب 48 قانون قدرت