پیچیدگی کد

پیچیدگی کد
خوانایی و مقیاس پذیری دو معیار اندزه گیری یک کد خوب هستند.