اهل کرمان هستم ...فرهنگی و علاقمند به هنر و فرهنگ وهنر ایرانی