مدیریت زمان

  • مدیریت زمان در واقع مدیریت زندگی است ، مدیریت شخصی است ،به واقع تحت کنترل در آوردن توالی حوادث است . مدیریت زمان یعنی کنترل کاری که بعد انجام می دهید و همیشه اختیار در دست شماست که انتخاب کنید اول کدام کار را انجام دهید . این که بتوانید میان کار مهم و غیر مهم کدام را انتخاب کنید عامل کلیدی موفقیت شما در زندگی و کار است.