فروق الروانشناسیه

دوست دارم کتابی گروهی و تیمی به عنوان فرق های روان شناسی تدوین کنیم. مثلا فرق بین همدلی با همدردی فرق بین اضطراب با استرس، فرق بین عزت نفس با اعتماد به نفس.........................هل من ناصر ینصرنی......امیدوارم کسانی پیدا شوند و بنده را یاری و یاوری دهند. باتشکر