اِمروز؟!

اَما اِمروز اَز هَمون اَوَلِش مَسخَرِه بود!

اَز صُبحِ یَخبَندون اَز زیرِ پَتو دَراومَدَن تا لِباس پوشیدَن وَ سَوارِ ماشین شُدَن وَ راه اُفتادَن تو خیابون

اَز اَوَلِشم اِستِرِس اِمتِحانِ زیست وَ فیزیک بیخیالَم نَشُد،هَرچی مَن بیخیالِ هَمِه میشَم،هَمِه چیزایی کِه نِمیخوام وِل کنِ مَن نیستَن. قانونِشِه فِکر کُنَم..

+دَرس خوندَم؟  _نَه

+کِتابی کِه دِلَم میخواست رو خوندَم؟  _نَه

+نِوشتَم یا هَرکارِ دیگِه ای کَردَم؟  _نَه

+چیکار کَردَم؟  _خوابیدَم!

فَرقی نَدارِه چِخَبَرِه  مَن دَر هَمِه ی حالَت ها پَناهِ اَوَل وَ آخَرَم خوابِ

هَمَش خواب..

فَقَط خواب!

اَز فَرار کَردَن بِخاطرِ فِلان کار کُلِ روزَم رو می خوابَم..

وَلی جَدیداً سَعی می کُنَم بِجَنگَم!

اَز فِلان کار می خوام فَرار کُنَم؟؟پَس با کَلِه میرَم توش

این میشِه جَنگ!

یِه وَقتایی اَمّا حالِ جَنگ رو هَم نَدارَم،چیکار می کُنَم؟! میخوابَم!

یا سَعی می کُنَم حَدَاقَل اون کاری کِه دِلَم می خواد رو اَنجام بِدَم،اَصلا هَر کاری غِیر اَز خوابیدَن..

اَز دَرس خوندَن خوشَم نِمیاد؛ ساعَت ۹ُ شَبِ

نَماز نَخوندَم،گُشنَمِه،اُتاقَمَم بِه هَم ریختَس،بابا میگِه بایَد بِریم خونِه عَمّه!

اِمتِحانِ زیست دارَم وَ فیزیک.

آخِه اَز دَرس خوندَن خوشَم نِمیاد!

سَرَم دَرد میکُنه،تَه گِلومَم میسوزِه

حَتمَاً سَرما خُوردَم

میخوام بِخوابَم!!!!!

گُفتَم اِمتِحانِ زیست وَ فیزیک دارَم؟

آخِه اَز دَرس خوندَن خوشَم نِمیاد......