روانشناسی عرفانی

زیر بنای همه امراض

امراض اساسی و مقدماتی وجود آدمی عبارتند از : حرص، دروغگویی، ریاکاری، انکار حقایق، هرزگی، خشم، حسد، بی حیایی، ترس دائم، دلهره مستمر، و امثالهم.

اینها زیر بنای همه امراض بشری هستند مثل بیماریهای دستگاه گوارش، کبد، کلیه و قلب وعروق وبیماریهای خون مثل چربی و قند وامراض جلدی و جنسی و تا بیماریهای حاد روانی مثل وسواس و اسکیزوفرنی و نسیان و غیره.

کتاب مبانی روانشناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

همه کتابهای صوتی رایگان عرفانی و خودشناسی استاد در تلگرام
https://t.me/khanjanyaudiobooks2/1275