اگه الان نه، پس کی؟!

شروع کردن یکی از مهم ترین و اصلی ترین رکن های یک کار است، وقتی اولین قدم را برداشتید اولین شکست ها را تجربه خواهید کرد. و این شکست ها نقطه های کوچکی هستند که با زیاد تکرار شدن تبدیل به نقاط قوت شما می شوند.


بفرض شما برای اولین بار وارد یک کلاس طراحی می شوید، تا به حال هم نمی توانستید نقاشی خوبی بکشید ولی علاقه زیاد شما سبب شده که اولین گام را به سوی ثبت نام کلاس و حضور در کلاس بردارید. جلسات اولیه به شما گفته می شود که خطوطی بکشید و کل صفحه را سیاه کنید. خطوطی صاف ، مدور و به قولی خط خطی کنید. اگر ان برگه ها را به کسی نشان دهید نتنها شما را تشویق نخواهند کرد بلکه مورد تمسخر قرار می گیرید. و این در حالی است که قدرت شما برای ادامه بقدری کم است که بایک تلنگر ممکن است از ادامه کلاس دست بکشید. و همیشه در این توهم باقی بمانید که من نمیتوانم یک نقاش ماهر که هیچ یک طراحی ساده انجام دهم. دقیقا نکته همین جاست که شما نباید به توهمات دیگران دامن بزنید. کافیست در گوش هایتان را ببنذید و به اطراف هیچ توجهی نکنید و به جلسات کلاستان همراه با تلاش ادامه دهید و این گونه است که بعد از مدتی نتیجه ها نمایان شده و حرف های اطرافیان تغییر می کند. این زندگی شماست و شما هستید که باید آن را بسازید. من به شما قول میدهم اگر کاری را بخواهید با تمام وجود انجام دهید می توانید با تمام تفکرات دور از ذهن دیگران مقابله کنید و پیروزمندانه بایستید و به خود بگویید من توانستم.

ماهی نوشت 98.08.09