من دوست دارم بهت یاد بدم چیزایی که فکر می کنی اتفاق نمی افته ، اینجا میشه کنار هم واقعیشون کنیم!