واقعیت فعالان فلسفۀ محتوا و استراتژی محتوا

برای طرفداران و فعالان محتوا به خصوص مدیران ارشد محتوا:> اگر درآمد ماهیانه ات، در یک حد بسیار معمول و بخور نمیر است و حساب بانکی چاق و چله نداری و شغل و منصب و ثروت نداری، اگر مَرکب آهنین عالی زیر پایت نیست و با وسایل نقلیه عمومی آمد و رفت می کنی، اگر سالی دو سه بار سفر خارج از کشور نمی روی و نهایت مسافرت خودت و خانواده ات سالی یک بار سر زدن به اقوام شهرستان است، اگر در آن نهاد و این وزارتخانه و آن بانک خویش و فامیل و توان زد و بند و کارچاق کنی نداری، اگر مارک نمی پوشی و ساده پوش و عادی هستی و بوی ادوکلون گرانقیمت نمی دهی، اگر ثروت و ارث و میراث و رانت و قدرت و امتیازات دنیوی بزرگ نداری، مردم جامعه و هموطنان که سهل است، خانواده و فامیل و دور و بری ها و کسبه ی محل هم تحویلت نمی گیرند و کسی تو را جدی نخواهد گرفت. حتی اگر فلسفه ی شرق و غرب و تاریخ ادب و هنر و هزار فضایل دیگر داشته باشی، در جامعه ی امروز ایران، با نداشتن آن چیزهایی که برایت برشمردم، با تو، بی تفاوت برخورد خواهد شد، کسی حرف و سلیقه و نظر و مواضع تو را جدی نخواهد گرفت.....همین.