اول برای خودم می نویسم. بعدش قصدم رسوندن اطلاعات به بقیه است.