اینجا, حاصل تفکرات برنامه نویسی رو می نویسم که نویسنده خوبی نیست!