لود کردن css در فریمورک next.js

لود کردن css در فریمورک next.js
ساختار ریکت ریداکس و next.js