طراحی خدمات چیست؟ (بخش اول)

طراحی خدمات چیست؟ (بخش اول)
سرویس دیزاین (طراحی خدمات) فرایندی است که طراح در ایجاد تجارب مطلوب خد...