یک جستجوگر که به صورت پاره وقت مشغول توسعه نرم افزار و تمام وقت رشد شخصیتی است