شهر خراب آباد

در مزار آباد شهر بی تپش
وای جغدی هم نمی آید به گوش
اخوان ثالث


خبری نیست از آن شهر پر آوازه من؛
نه ز میدان جوانی خبری خواهی یافت
و نه از کوچه بازیگوشی
و نه حتی خبری هست از آن بن بستی
که در آن ثانیه ها وهم دقایق دارند.

دور هر خانه نواری زرد است
خطر ریزش آوار، توقف ممنوع
سقف آمال هر آن است که ویران گردد
و خبرها حاکی است:
راه ها رو به اتوبان خوشی مسدودند.

چه خراب آبادی؟!
شهردار خنده کنان گفت شرایط خوب است
می خورم، می خوابم، می شنوم، می خندم
خوب دقت کردی؟!
فعل هایش همه مفرد بودند
#فریاد زمانی

1398/09/11