برای دل خودم می نویسم. شاید که آرام گیرد... // مترجم هستم عاشق کتاب و شعور