من اکثرا زیاد اهل استفاده از کلمات سخت و دهن پر کن نیستم و دوست دارم متنی که می نویسم ساده و راحت باشه،که نه من برای نوشتن خسته شم و نه شما برای خوندن،بی نهایت صبور،بی نهایت لجوج